Bolstad
hovedside

gardsdrift

løfteinnretningar
kontroll
utstyr

brannvarsling
kontroll
utstyr

konsulenttenester

kontakt
Elias
                                Elias Bolstad på kontoret


Elias Bolstad er sivilingenør utdanna ved NTH i Tronheim, byggteknisk avdeling (no NTNU). Elias Bolstad har tidlegare arbeidd med planlegging av kraftutbygging ved hovudkontoret til NVE-Statkraftverka i Oslo og med drift og planlegging som tilsett ved Teknisk Etat i Luster kommune.
Frå 1985 har EB arbeidd som sjølstendig næringsdrivande med konsulenttenester innan faområda:

- Planlegging av vatn- og kloakkanlegg.
- Byggeleiing for bygg, VA-anlegg, vegar med meir.
- Utarbeiding av regulerings- og områdeplanar.
- Utarbeiding av finansieringssøknader med naudsynleg underliggjande materiell.