Bolstad
hovedside

gardsdrift

løfteinnretningar
kontroll
utstyr

brannvarsling
kontroll
utstyr

konsulenttenester

kontakt
Veitastrond
                          Det kan vera kamp om plassen

Generelt er det eit lovpålagd krav om årleg kontroll av løfteinnretningar. Utvida kontroll (resertifisering) skal gjerast Kvart 4. år.

Dei generelle krava om kontroll er heimla Arbeidsmiljøloven av 2005, i forskriftene som vert kalla "Maskinforskriften" og "Bruksforskriften". Dessutan finst ein del tilleggsreglar som bransjen har fastsett.

Det er eigaren som er eineansvarleg for at løfteinnretningane til eikvar tid er godkjende. Manglande godkjenning kan få store konsekvensar ved ulukker. I slike høve vil forsikringsselskapa gjera eigaren økonomisk ansvarleg for eventuelle erstatnigssøksmål.